Precedente
Ileoileostomia
Successivo
Ileoproctostomia